27 d’oct. 2016


REUNIÓ DE PARES I MARES DE 5è I 6è
CURS 2016-2017

Presentació de l’equip docent:
5è CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
TUTORA: Catalina Torrens (imparteix les àrees de català, castellà, naturals, socials, plàstica i
valors)
ANGLÈS: Magdalena LLompart
MATEMÀTIQUES: Francisca Barceló
EDUCACIÓ FÍSICA : Catalina Bauzà
TIC: Xavier Moratinos
MÚSICA: Bàrbara Florit
RELIGIÓ: Laura Escudero
VALORS: Catalina Torrens
TALLER DE NATURALS I SOCIALS: Pep Roig i Miquel Garrote
TALLER DE MATEMÀTIQUES: Pep Roig i Francisca Barceló.
TALLER DE TIC: Xavier Moratinos
SUPORT PT: Antònia Torrens.
SUPORT AL: Maria José Pino
Bloc del grup: http://cpsonjuny20 06 .blogspot.com/


6è CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
TUTOR: Xavier Moratinos (imparteix les àrees de català, castellà, naturals, socials, plàstica i TIC)
ANGLÈS: Magdalena Llompart
MATEMÀTIQUES: Francisca Barceló.
ED. FÍSICA : Catalina Bauzà
TIC: Xavier Moratinos
MÚSICA: Bàrbara Florit
RELIGIÓ : Laura Escudero
VALORS: Catalina Torrens
TALLER DE NATURALS I SOCIALS: Pep Roig i Miquel Garrote
TALLER DE MATEMÀTIQUES: Pep Roig i Francisca Barceló.
SUPORT PT: Antònia Torrens.
SUPORT AL: Maria José Pino
Bloc del grup: http://cpsonjuny20 05 .blogspot.com/

Organització del curs
 
Serveis escolars:
- Professional de l’EOEP (Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica)
- ATE (Assitent Tècnic Educatiu)
- PTSC (Personal Tècnic de Serveis a la Comunitat)
- Assistenta social de l’Ajuntament.
- Serveis de menjador.
- Escola matinera.

Ús de l'agenda:
 
- Tasques de casa
- Sol·licitar entrevistes tant per part dels mestres com dels pares.
- Justificar retards i absències. (molt important i obligatori justificar-les).
- Altres comunicats. (família – escola o escola – família)
L’agenda ha d’anar sempre dins de la carpeta, i cada dia s’ha de dur dins de la motxilla.

Dia de visita de pares: Dijous de 12:30h a 13.30h.(Si qualque pare/mare no pogués venir, ja ens
posaríem d’acord per un altre dia).

Berenars:
 
Dimarts: fruita
Dijous: derivats làctics
Calendari i activitats complementàries:

• Dies no lectius:
 
31 d’octubre i 27 de febrer( Elegits pel centre)
28 de febrer (Festa escolar unificada)

• Tema del curs: La música
• Activitats complementàries:
1r trimestre:
Sortida pel terme de Sant Joan (novembre).
Festa de les verges
Festa de Nadal
2n trimestre:
Sant Antoni
Sa Rua Escolar
Sortida: Musical pendent de data i confirmació
Setmana cultural
3r trimestre:
Viatge estudis
Sortida de tota primària a una zona costera
Berenars solidaris
Festa final de curs

Organització d'aules i grups
Aquest curs el nostre centre ha experimentat una sèrie de canvis a nivell organitzatiu. A 5è i 6è són:
 Les aules classe de referència també són aules tallers dels diferents grups de primària.
o Les aules de 1r i 5è són aula matèria de matemàtiques
o L’aula de 2n és d’art
o L’aula de 6è és aula d’experimentació
o Les aules de 3r i 4t són les aules de llegües.
o Cada grup cada setmana té taller de matemàtiques i naturals i socials. Aquest tallers
es fan a les aules específiques de matèria.
 A les 9h els alumnes pugen a les aules tranquil·lament, sense tocar el timbre.
Col·loquen material i motxilles.
 Tenim encarregats de passar llista, pissarra, agenda, medi ambient, ordenar aula, repartir i
 arraconar material.
 Els encarregats reparteixen el material i agafen quadern i llibres de la motxilla
 Els quaderns i arxivadors. Tenim dos quaderns micro-perforats un de ciències i un de
llengües.
Els bolígrafs: blau català , negre castellà i verd per corregir. A la resta d’àrees blau.
La resposta a llapis.
 El berenar s’iniciarà dins l’aula a les 10:55h.
 El material és comú i hi ha uns encarregats que es canviaran mensualment.
 Estan asseguts en grups per facilitar el treball cooperatiu i compartir material.
 Les tasques s’apunten a una pissarreta. Ho apunta l’encarregat de passar llista o la mestra.
Cada mestre/a decideix les tasques: lectures, càlcul, activitats consolidades, recerca,
activitats en grup i per parelles.
 Enguany els alumnes de 5è s’inicien a la plataforma digital. Tenen el seu usuari i
contrasenya.
 Ortografia de Daniel Gabarró Hàbits de treball i estudi:
1. Normes d’aula: Respectar torn de paraula, demanar permís per aixecar-se
2. Presentació de les tasques: tipografia, ordenació dels continguts...
3. No tudar espai al quadern
4. Anar adquirint autonomia tant a casa com escola
5. Preparar el seu material
 Educació Física: Necesser (on hi hagi una tovallola petita i una pinta, colònia millor que no).
Adequada vestimenta i calçat. Faran una fitxa setmanalment. L'han d'entregar com a màxim
el divendres.
 Música: Una flauta, un quadern de pentagrames i un quadern de fundes de plàstic.
 Tallers de Medi i Matemàtiques: Una sessió setmanal per manipular material per entendre i
comprendre millor els continguts del currículum de cada àrea.
 Tutoria: Cada setmana tenim una sessió per parlar dels temes que preocupen el grup,
conèixer-nos millor i treballar les emocions. També es treballa quan, entre setmana, surt una
situació que ho motiva.
 Qui vulgui celebrar el seu aniversari a l'escola pot dur alguna cosa per berenar aquell dia. Es
podran donar les invitacions a l’escola, sempre i quan estiguin tots els companys convidats.
AULA TIC: una sessió setmanal amb la tutora i el coordinador de TIC. Es faran activitats
per assolir objectius de cicle i per adquirir coneixement sobre informàtica.
 Pla de lectura: Té dos objectius bàsics:
o Millorar la velocitat lectora i la comprensió
o Adquirir plaer per la lectura no obligada.
Com ho feim:
o Treballam diferents tipus de textos
o Aprofitam textos I situacions que trobam al nostre entorn (funcionals)
o Textos aportats per ells mateixos.
o Hem creat amb els alumnes la biblioteca on trobaran llibres adaptats a la seva edat.
Elegeixen els que més els agraden.
Metodologia
A part dels canvis organitzatius, hi ha uns canvis metodològics que afecten el bessó de
l’educació.
 Treball a partir de material manipulatiu per entendre els conceptes, tocar-los...
 Llevar importància a l’aprenentatge memorístic i afavorir més la reflexió, el debat, la
comprensió, la implicació... Amb els canvis constants de conceptes, actualment és
més necessari aprendre a aprendre que no aprendre i oblidar.
Treball en grup: saber parlar, arribar a acords amb els companys, col·laborar, exposar
al grup...
Recuperar l’interès per les activitats i aprenentatges. L’escola ha de ser un lloc
motivador i que desperti la il·lusió.
Programa del fons de llibres de text i de lectura:
L'escola continua amb el programa de fons de llibres. Els alumnes de 5è i 6è fan ús de la
plataforma digital, però segueixen considerant-se de fons de llibres perquè utilitzen com a font d
consulta els llibres dels cursos passat, tenen activity anglès i pagam una quota individual per poder
fer ús de la plataforma.
Projecte d’ambientació del centre:
 Reciclar i separar correctament les deixalles. Hi ha encarregat
 Reutilitzar el paper escrit per una cara i materials reciclats a les classes de plàstica i tallers
 Reduir el consum de tovalloletes i de paper higiènic i aigua.
 Estalviar energia, tan de llum elèctric com de calefacció.
 Fomentar l'hàbit d'anar a peu o amb bicicleta a l'escola.
 Utilitzar la carmanyola evitant el paper d'alumini i dur carmanyola
Avaluació:
L'avaluació és contínua al llarg del curs. Es farà avaluació sistemàtica de les tasques fetes: feines
diàries (quadern, plataforma, treball en grup, treball manipulatiu, proves escrites...)
Hi ha 3 avaluacions, les qualificacions són insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent.
Amb la nova llei es pot promocionar o no a cada nivell.
Tenim un % d’avaluació a cada nivell .
A 5è i 6è es distribueix de la següent manera:
 50% continguts:
 25%Presentació tasques netes i ordenades
 25%Actitud, esforç i participació